ارسال صورتحساب و تایید در سامانه مودیان

با درود و احترام به یک حسابدار بصورت دورکاری نیازمندیم . که بصورت ماهانه صورتحسابها را به مودیان ارسال و فاکتورهای خرید را تایید نمایند 1- ارسال صورتحساب به مودیان 2- تایید فاکتورهای خرید 3- تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده و ارسال
ارسال صورتحساب به سامانه مودیان
2 پیشنهاد پنج میلیون تا ده میلیون
ارسال پیشنهاد