بخشودگی جرایم اظهارنامه و تاخیر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تا میزان صد درصد

تاریخ انتشار: 1403/02/22

بخشودگی جرایم اظهارنامه و تاخیر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تا میزان صد درصد

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سید محمد هادی سبحانیان رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص شرایط بخشودگی جرایم اظهارنامه و تاخیر در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تا میزان صد درصد، اظهار داشت: تا صد درصد جرایم موضوع بند (ب) ماده 36 قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص بیش‌اظهاری یا کم‌اظهاری مالیات و عوارض و ماده 37 آن قانون در خصوص تاخیر در پرداخت تا سقف جرایم مذکور مربوط به آثار هریک از مواردی که در جدول (ه) اظهارنامه دوره جاری به صورت صحیح درج می‌شود؛ در صورت پرداخت مانده بدهی ناشی از آن موارد در مردادماه 1403، با درخواست مودی مورد بخشودگی قرار خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: برای کلیه مودیانی که جهت افزایش «حد مجاز دوره زمستان» نسبت به ارایه تضمین از جمله تضمین بانکی یا چک صیادی به تاریخ بهار سال 1403 اقدام نموده‌اند، وصول یا اقدام اجرایی دیگری در مورد تضامین بانکی (به شرط تمدید توسط مودی) و چک‌های اخذ شده بابت مورد مذکور صورت نخواهد گرفت.

دانلود نسخه PDF خبر

نظرات خود را ثبت نمایید