بیزینس پلن جامع در خصوص تولید مرکز قراردادی در حوزه رسانه

یک بیزینس پلن جامع و کامل در خصوص ایجاد مرکز تولید قراردادی (CDMO) در حوزه رسانه و تولید محتوا میخوام. که شامل تمام بخش های کامل یک بیزینس پلن باشه و در پایان هزینه فایده و شاخص های مالی عم استخراج بشه. توضیحات بیشتر رو برای فردی میخوام که برای این پروژه انتخاب شده باشه.
حسابرسی و ممیزی مالیامور مالیاتیپلمپ دفاتردفتر نویسی
1 پیشنهاد زیر یک میلیون
ارسال پیشنهاد