ثبت اسناد یکسال و خروجی اظهارنامه عملکرد

نیازمند یک حسابدار دورکار برای ثبت و تنظیم اسناد و مدارک برای سازمان مالیاتی 1- ثبت اسناد و مغایرت های بانکی 2-ثبت فاکتورهای خرید و فروش و مغایرت با ارزش افزوده و گزارشات فصلی و مودیان 3- ثبت تنخواه گردان و لیستهای حقوق و دستمزد 4- استخراج بهای تمام شده فروش و تولید 5- تهیه گردش موجودی مواد و محصول 6-تنظیم اظهارنامه عملکرد لازم به ذکر است نرم افزار حسابداری مورد نیاز پارسیان است . در صورتیکه این نرم افزار را ندارید با پشتیبانی ارتباط بگیرید و تهیه نمایید و در صورتیکه تمایل به تهیه نرم افزار ندارید نرم افزار با پرداخت مبلغی به صورت امانت برای شما ارسال و در پایان و تحویل کار نرم افزار مرجوع و مبلغ مربوطه مسترد میشود در صورتیکه توانایی انجام موارد خواسته شده را دارید . قیمت پیشنهادی خود را ارسال فرمایید .
امور مالیاتیمغایرت گیری اسنادتهیه بهای تمام شدهدفتر نویسی
6 پیشنهاد یک میلیون تا 5 میلیون
ارسال پیشنهاد