ثبت اسناد و اظهارنامه عملکرد شرکت پیمانکاری

نیازمند یک حسابدار پروژه ای برای ثبت و تنظیم اسناد پیمانکاری و استخراج اظهارنامه عملکرد 1- ثبت اسناد و مغایرت های بانکی 2-ثبت فاکتورهای خرید و فروش و مغایرت با ارزش افزوده و گزارشات فصلی و مودیان 3- ثبت تنخواه گردان و لیستهای حقوق و دستمزد 4- استخراج بهای تمام شده فروش و پیمان 5- تهیه گردش موجودی مواد و محصول 6-تنظیم اظهارنامه عملکرد 7-ثبت دفاتر کل و روزنامه لازم به ذکر است نرم افزار حسابداری مورد نیاز پارسیان است . در صورتیکه این نرم افزار را ندارید با پشتیبانی ارتباط بگیرید و تهیه نمایید و در صورتیکه تمایل به تهیه نرم افزار ندارید نرم افزار با پرداخت مبلغی به صورت امانت برای شما ارسال و در پایان و تحویل کار نرم افزار مرجوع و مبلغ مربوطه مسترد میشود علی الیحال در صورتیکه تمایل به انجام این پروژه را دارید قیمت پیشنهادی خود را ارسال بفرمایید .
2 پیشنهاد یک میلیون تا 5 میلیون
ارسال پیشنهاد