حد نصاب گروه‌بندی صاحبان مشاغل برمبنای فروش 100 درصد افزایش یافت

تاریخ انتشار: 1403/02/20

حد نصاب گروه‌بندی صاحبان مشاغل برمبنای فروش 100 درصد افزایش یافت

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی، مودیانی که فروش دو سال قبل آنها بیش از سیصد میلیارد ریال باشد، برای عملکرد سال 1402 مکلف به نگهداری دفاتر و ارایه ترازنامه سود و زیان می باشند. قبلاً این نصاب یکصد و پنجاه میلیارد ریال بود.

مشاغل گروه دوم که مکلف به ارایه صورت درآمد و هزینه های خود بودند و قبلاً نصاب آنها از پنجاه میلیارد ریال تا یکصدوپنجاه میلیارد ریال بود با افزایش صد درصدی از یکصد میلیارد ریال تا سیصد میلیارد ریال شدند که بر اساس فروش سال قبل آنها است.

همچنین صاحبان مشاغل با فروش کمتر از یکصد میلیارد ریال دو سال قبل، از سال 1402 جزو گروه سوم مشاغل محاسبه می‌شوند و کمترین تکالیف مالیاتی را از حیث اسناد و مدارک خواهند داشت.

طبق این گزارش، مفاد تغییرات این اصلاحیه از ابتدای سال 1402 اجرایی است.

دانلود نسخه PDF خبر

نظرات خود را ثبت نمایید