ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی/ مهلت 10 روزه برای رویت اوراق مالیاتی

تاریخ انتشار: 1403/01/02

ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی/ مهلت 10 روزه برای رویت اوراق مالیاتی

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، با هدف تکریم مودیان، ارایه مطلوب‌تر خدمات فناورانه و در راستای مفاد تبصره (1) ماده (219) قانون مالیات‌های مستقیم، بند (ج) ماده (67) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و قانون تجارت الکترونیک، متن ذیل جایگزین مفاد ماده (2) دستورالعمل شماره 200/1401/531 مورخ 1401/04/25 و اصلاحیه ‌های بعدی شد.

1- تمامی مودیانی که با تسلیم درخواست خود مبنی بر برخورداری از خدمات الکترونیک مالیاتی، توافق نموده اند که بارگذاری اوراق در حساب کاربری به عنوان ابلاغ به شخص مودی محسوب شود، مشمول خدمات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی می ‌باشند. سازمان موظف است اوراق مالیاتی این مودیان را در حساب کاربری آنان، بارگذاری و طی ده روز از تاریخ بارگذاری، سه پیامک اطلاع ‌رسانی به شماره ‌ای که توسط مودی در حساب کاربری خود اعلام شده است، ارسال نماید. برای این دسته از مودیان، روز یازدهم پس از تاریخ بارگذاری اوراق در حساب کاربری آنان یا تاریخ رویت برگه توسط مودی هر کدام که مقدم باشد، تاریخ ابلاغ به شخص مودی محسوب و در اوراق مالیاتی منعکس می ‌شود.

2- سازمان می ‌تواند در مورد مودیانی که درخواست موضوع بند (1) این ماده را تکمیل نکرده ‌اند نیز در صورت دسترسی به شماره‌ ای که تعلق آن به مودی، احراز شده باشد، جهت ابلاغ اوراق مالیاتی از شیوه الکترونیکی استفاده نمایند. در مورد این دسته از مودیان نیز اوراق مالیاتی در حساب کاربری آنان بارگذاری و طی ده روز از تاریخ بارگذاری، سه پیامک اطلاع ‌رسانی به شماره مذکور، ارسال می ‌گردد. چنانچه مودی ظرف این مدت، اوراق را رویت نماید، تاریخ رویت برگه توسط مودی، به عنوان تاریخ ابلاغ به شخص مودی محسوب می‌ شود. در غیر این صورت، روز یازدهم پس از تاریخ بارگذاری اوراق در حساب کاربری آنان به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی موضوع تبصره (1) ماده (203) قانون مالیات‌های مستقیم به شمار خواهد آمد.

3- هرگونه اعتراض مودی، وفق ترتیبات ماده (5) این دستورالعمل، قابل رسیدگی خواهد بود.

دانلود نسخه PDF خبر

نظرات خود را ثبت نمایید