بخشودگی 100 درصدی جرائم منوط به ارسال فهرست حقوق و دستمزد فروردین تا 20 خرداد

تاریخ انتشار: 1403/03/06

بخشودگی 100 درصدی جرائم منوط به ارسال فهرست حقوق و دستمزد فروردین تا 20 خرداد

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سیدمحمدهادی سبحانیان با اشاره به تغییرات سامانه دریافت فهرست حقوق و دستمزد و به منظور تکریم مودیان مالیاتی و فراهم نمودن زمینه اجرای صحیح تکالیف قانونی برای آنها، بیان داشت: مودیانی که تا پایان روز یکشنبه مورخ 20/03/1403 نسبت به ارسال فهرست حقوق بگیران خود و پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات آن برای حقوق و مزایای فروردین ماه سال 1403 که تاریخ تخصیص یا پرداخت آن تا پایان 31/01/1403 بوده است اقدام نمایند، از بخشودگی 100 درصدی جرائم موضوع مواد (197) و (199) قانون مالیات‏های مستقیم بهره مند می شوند.

دانلود نسخه PDF خبر

نظرات خود را ثبت نمایید