دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد 1402 صاحبان مشاغل خودرویی صادر شد/ امکان بهره مندی صاحبان مشاغل خودرویی از تبصره ماده 100

تاریخ انتشار: 1403/03/06

دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد 1402 صاحبان مشاغل خودرویی صادر شد/ امکان بهره مندی صاحبان مشاغل خودرویی از تبصره ماده 100

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سیدمحمدهادی سبحانیان با بیان اینکه مشاغل خودرویی به لحاظ وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در 5 گروه استانی تقسیم شده اند، بیان داشت: با این اقدام، دامنه شمولیت بهره مندی صاحبان مشاغل خودرویی از تبصره ماده 100 گسترده تر می شود و مودیان مشمول در صورت استفاده از تبصره 100 تکلیفی برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک نخواهند داشت و مالیات آنها بصورت مقطوع تعیین خواهد شد.

وی افزود: آن گروه از صاحبان مشاغل خودرویی که میزان درآمد ارائه خدمات آنها بیش از 18 میلیارد تومان است، مشمول این دستور العمل نبوده و مکلفند ضمن ارایه به موقع اظهارنامه، مالیات مقرر عملکرد سال 1402 را حداکثر تا پایان خردادماه 1403 پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت مالیات در مهلت یادشده مشمول جریمه می باشند.

دانلود نسخه PDF خبر

نظرات خود را ثبت نمایید