بخشودگی تا 100 درصد جرایم تاخیر پرداخت بدهی از طریق اوراق گام

تاریخ انتشار: 1403/01/02

بخشودگی تا 100 درصد جرایم تاخیر پرداخت بدهی از طریق اوراق گام

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر سید محمد هادی سبحانیان رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، دستورالعمل پرداخت مالیات اوراق گام موضوع آیین نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) را به شرح زیر ابلاغ کرد:

1. در موارد درخواست مودی مبنی بر ترتیب پرداخت بدهی از طریق اوراق گام، ادارات کل امور مالیاتی موظفند نسبت به صدور تاییدیه عنوان بانک عامل یا موسسه اعتباری غیربانکی مجاز عامل مبنی بر پذیرش اوراق با ذکر مبلغ مورد پذیرش (حداکثر تا سقف 50 درصد بدهی) و درخواست انتقال اوراق به نام سازمان امور مالیاتی به همراه شناسه ملی اداره کل اقدام نمایند.

تبصره 1) اوراق گام مشمول این آیین نامه در زمان انتقال، باید دارای مدت زمان تا سررسید حداکثر سه ماه تا سررسید  و تا انتهای بهمن ماه سال مالی پذیرش اوراق باشد.

تبصره 2) ادارات کل امور مالیاتی می بایست با رعایت مقررات نسبت به وصول و یا تقسیط مانده بدهی مودی، اقدام مقتضی نمایند.

2. پس از انتقال اوراق گام به نام سازمان امور مالیاتی و اعلام مراتب از سوی بانک عامل یا موسسه اعتباری غیربانکی مجاز عامل، اوراق مذکور به عنوان سند ترتیب پرداخت بدهی به سررسید اوراق، توسط اداره کل امور مالیاتی ذیربط در سامانه های عملیاتی سازمان حسب مورد ثبت شود.

3. ادارات کل امور مالیاتی موظفند 10 روز قبل از سررسید اوراق، مراتب را با صدور قبض پرداخت به بانک عامل یا موسسه اعتباری غیربانکی مجاز عامل جهت واریز به حساب اداره کل امور مالیاتی نزد خزانه ارسال نمایند.

4. بخشودگی آن بخش از جرایم تاخیر پرداخت بدهی که از طریق اوراق گام، پرداخت می شود تا میزان صد درصد (100%) به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد.

دانلود نسخه PDF خبر

نظرات خود را ثبت نمایید